MÓN ĂN NHẬT

   
  Hào chiên xù - Kakifurai          Gà tẩm bột chiên Kara-age